องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

แผนพัฒนาบุคลากร
  | 1   แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561-2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง