องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวอำนวยรัตน์ พรมเสน
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดอบต.
044-977237


นางสาวอำนวยรัตน์ พรมเสน
หัวหน้าสำนักปลัด
090-6626444


นางประไพ โมรานอก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
062-4528739


นางสาวกณิกาพร ทองสุขนอก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
081-9995837


นายสมพล ถนัดค้า
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผอ.กองช่าง
084-6693894