องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

สภาพทั่วไป


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑.  ที่ตั้ง  

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอโนนแดง ระยะทางห่างจากอำเภอโนนแดง ๘ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ๗๒ กิโลเมตร

๒. อาณาเขตติดต่อ   


ทิศเหนือ     ติดต่อกับตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา และตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลเทพาลัย  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลสำพะเนียง และตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา