องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ศักยภาพในตำบล

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ


(ก) สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิก        จำนวน        ๒๒     คน
     ระดับการศึกษาของบุคลากร    
          ประถมศึกษา               จำนวน        ๘    คน
          มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา         จำนวน        ๑๓    คน
          ปริญญาตรี                  จำนวน        ๑    คน
          สูงกว่าปริญญาตรี              จำนวน        -    คน

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ที่ได้รับเลือกตั้งเมื่อ  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
     ๑. นายจักพันธ์  ธาตะนะ         ส.อบต.ม.๕    ประธานสภา อบต.ดอนยาวใหญ่
     ๒. นายอรรถวุฒิ  ศักดิ์ดารัตน์    ส.อบต.ม.๔    รองประธานสภา อบต.ดอนยาวใหญ่
     ๓. นายประเสริฐ  ชิดนอก    ส.อบต.ม.๘    เลขานุการสภา อบต.ดอนยาวใหญ่
     ๔. นายจรูญ  คิดทำ        ส.อบต.ม.๑     
     ๕.นายประสิทธิ์  เปาะสระเกษ    ส.อบต.ม.๑
     ๖.นางเฉวียน  แข็งขัน        ส.อบต.ม.๒    
     ๗.นายคุณพัฒน์  ศรีวิชา        ส.อบต.ม.๒
     ๘.นาอารีย์  อุตสาหะ          ส.อบต.ม.๓    
     ๙.นางสาวจุไรรัตน์  เทพรักษา    ส.อบต.ม.๓
     ๑๐ นายอุดม  ทองดีนอก      ส.อบต.ม.๔    
     ๑๑ นายเอกพันธ์  หมั่นสระเกษ    ส.อบต.ม.๕
     ๑๒ นายน้อย  เทินสระเกษ      ส.อบต.ม.๖    
     ๑๓ นายประดิษฐ์  มูลอ่อน         ส.อบต.ม.๖
     ๑๔ นายยวน  พิมพ์สระเกษ    ส.อบต.ม.๗    
     ๑๕ นายบุญมี  ด่านลำมะจาก    ส.อบต.ม.๗
     ๑๖ นายบุญร่วม  วรรณสิงห์       ส.อบต.ม.๘    
     ๑๗ นายประยูร  ชัยชนะ        ส.อบต.ม.๙
     ๑๘ นายบุญสวน  เที่ยงมน         ส.อบต.ม.๙    
     ๑๙ นายเชาวลิต  สุดกระโทก    ส.อบต.ม.๑๐
     ๒๐ นางลาภิน ราวกลาง       ส.อบต.ม.๑๐    
     ๒๑ นายอดิพงษ์  ภาคนอก         ส.อบต.ม.๑๑
     ๒๒ นางสุพิณ  พลแสน        ส.อบต.ม.๑๑

(ข) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล            จำนวน        ๑    คน
     ผู้ช่วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล        จำนวน        ๒    คน
     เลขานุการผู้บริหาร                    จำนวน        ๑    คน

ระดับการศึกษาของบุคลากร    
     ประถมศึกษา             จำนวน        -    คน
     มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา    จำนวน        ๒    คน
     ปริญญาตรี             จำนวน        ๑    คน
     สูงกว่าปริญญาตรี         จำนวน        ๑    คน

รายชื่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่
     ๑. นายสุนทรพงษ์  มณีสุคนธ์    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่
     ๒. นายจักรกฤษณ์  เทินสระเกษ    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่
     ๓. นายทรงเมือง  เทินสระเกษ    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่
     ๔. นายวิชัย  พรมเสน        เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

(ค) พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล                 จำนวน        ๑๕     คน
     ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล        จำนวน        ๗     คน
     ตำแหน่งในส่วนการคลัง                     จำนวน        ๓    คน
     ตำแหน่งในส่วนโยธา                    จำนวน        ๒    คน
     ตำแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         จำนวน        ๓    คน

ระดับการศึกษาของบุคลากร    
     ประถมศึกษา             จำนวน        -    คน
     มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา    จำนวน        -    คน
     ปริญญาตรี             จำนวน        ๑๑    คน
     สูงกว่าปริญญาตรี         จำนวน        ๔    คน

(ง) พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล             จำนวน        ๑๓     คน
     พนักงานจ้างในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    จำนวน        ๗     คน
     พนักงานจ้างในส่วนการคลัง                จำนวน        ๑    คน
     พนักงานจ้างในส่วนโยธา                     จำนวน        ๓    คน
     พนักงานจ้างในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    จำนวน        ๒    คน

ระดับการศึกษาของบุคลากร
     ประถมศึกษา             จำนวน        ๕    คน
     มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา    จำนวน        ๖    คน
     ปริญญาตรี             จำนวน        ๒    คน
     สูงกว่าปริญญาตรี        จำนวน        -    คน