องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ  ราษฎรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ประกอบอาชีพหลักคือ     การทำนาปลูกข้าว อาชีพเสริมคือ รับจ้างทั่วไป และมีกิจกรรมเสริมรายได้ คือ การปลูกผัก เลี้ยงปลา ตามแนวพระราชดำริโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียง  ช่วงที่ว่างจากงานเกษตรกรรม หรือช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว จะมีการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานเข้าสู่กรุงเทพมหานคร   ซึ่งส่วนมากจะเป็นการเข้าไปทำงานก่อสร้าง

ด้านการเลี้ยงสัตว์ เป็นการเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารในครอบครัวและบางส่วนเลี้ยงเพื่อขายเป็นอาชีพเสริมรายได้นอกเหนือไปจากการทำเกษตรกรรม เช่น การเลี้ยงเป็ด ไก่ สุกร โค และกระบือ รวมไปถึงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ขนาดเล็กด้วย