องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

สมาชิกสภา อบต.


นายประเสริฐ ชิดนอก

ประธานสภาอบต.ดอนยาวใหญ่
098-1511578


นายเอกพันธ์ หมั่นสระเกษ

รองประธานสภาอบต.ดอนยาวใหญ่
089-2126811


นางสาคร แก้ววิเศษ

เลขานุการสภาอบต.ดอนยาวใหญ่
062-5828419


นางสาวสถาภร ยิ่งพิมาย

สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
098-4726532


นางทองมาก ศรีวิชา

สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
093-5217083


นายเชนทร์ เชื้อบัณฑิตย์

สมาชิกสภา หมุู่ที่ 3
088-1176209


นายสามารถ ตัวสระเกษ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
092-4635391


นางสาวรุนณี คณานิตย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
086-7252197


นายวิชัยรัตน์ พลแสน

สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
090-6209699


นางลาภิน ราวกลาง

สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
085-9053651


นางสุพิณ พลแสน

สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
061-5418796