องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  | 1   

14.ข้อบัญญัติงบรายจ่าย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


12รายงานประมาณการรายจ่าย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


10.รายงานประมาณการรายรับ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

9.ข้อบัญญัติงบรายจ่าย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

8.รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


6.ส่วนที่ 2 ปกข้อบัญญัติ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5.คำแถลงงบประกอบงบรายจ่าย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

4.คำแถลงงบประมาณ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

3.คำแถลงงบประมาณประกอบงบรายจ่าย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

2.คำแถลงประกอบงบฯ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1.ข้อมูลทั่วไป


เอกสารที่เกี่ยวข้อง