องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

กองคลัง


นางประไพ โมรานอก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
062-4528739


นางประไพ โมรานอก
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
062-4528739


นางกันนิดา ชมภูพาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
081-7896757


น.ส.เบญจวรรณ์ พานนนท์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
065-5932564


นายคำกาล คิดเข่ม
คนงานทั่วไปน.ส.ภิญญาพัชญ์ กลิ่นสุมาลย์
ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชีน.ส.กัลยา เชียงเครือ
ผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้