องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

แหล่งท่องเที่ยว

อบต.ดอนยาวใหญ่ ขอเชืญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ