องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


น.ส.กณิกาพร ทองสุขนอก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
081-9995837


น.ส.กณิกาพร ทองสุขนอก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
081-9995837


นางวิภาพรรณ กิจจา
ครูชำนาญการ
089-4247933


น.ส.ณัฐปภัสร์ พลธุระ
ครูชำนาญการ
063-4306251


น.ส.รจนา แฟนพิมาย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)น.ส.อุไรวรรณ หาญชนะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)นางนิภาพร คิดถูก
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา