องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

สำนักงานปลัด


น.ส.อำนวยรัตน์ พรมเสน
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.


น.ส.อำนวยรัตน์ พรมเสน
หัวหน้าสำนักปลัด
090-6626444


นายสมพล ถนัดค้า
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
084-6693894


นายขันทอง จอมมาลา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
093-1171230


นายธวัชชัย ชินเนหันหา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
063-7628084


นางวิไลวรรณ พิลากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
089-6931364


น.ส.ร่มเกล้า สุริยะภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
084-2828154


นายสว่าง พิมพ์สระเกษ
พนักงานขับรถนายอดุลย์ เทินสระเกษ
พนักงานขับรถ (ขยะ)นายบุญมี ด่านลำมะจาก
ภารโรงนางละมุล ทองหล่อ
แม่บ้านว่าง
คนงานทั่วไปนายกิตติพงษ์ พลแสน
พนักงานเก็บขยะนายไพรัตน์ วาดพิมาย
พนักงานเก็บขยะนายสิริวัฒน์ มาระเทศ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนน.ส.ศิริวรรณ ปุ่นนอก
ผู้ช่วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนน.ส.โศรยา จอดนอก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป