องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

คณะผู้บริหาร


นายชัยวัตร เลิศนา

นายกอบต.ดอนยาวใหญ่
081-9994917


นายเสงี่ยม ชิณวงศ์

รองนายกอบต.ดอนยาวใหญ่
093-3292056


นายบุญร่วม วรรณสิงห์

รองนายกอบต.ดอนยาวใหญ่
089-1070877


นายจักรพันธ์ ธาตะนะ

เลขานุการนายกอบต.ดอนยาวใหญ่
089-5814589