องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

คณะผู้บริหาร


นายชัยวัตร เลิศนา

นายกอบต.ดอนยาวใหญ่
081-9994917


นายเสงี่ยม ชิณวงศ์

รองนายกอบต.ดอนยาวใหญ่
093-3292056


นายจักรพันธ์ ธาตะนะ

รองนายกอบต.ดอนยาวใหญ่
089-5814589


นายบุญส่ง วรรณสิงห์

เลขานุการนายกอบต.ดอนยาวใหญ่
063-1845025