องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision)

“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข”

พันธกิจ (MISSION)

๑.  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีความสะดวก และได้มาตรฐาน
๒.  การพัฒนาอาชีพ และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
๓. การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  องค์กรชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง
๔.  การส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การส่งเสริมการศึกษาให้มีความก้าวหน้า การจัดการศึกษา
๕. ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การสาธารณสุขอื่น ๆ
๖. ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
        
๑. ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ มีความสะดวกเพียงพอและทั่วถึง
๒. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๓.  ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี
๔. ประชาชนมีสุขภาพดี
๕. ประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
๖. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางธรรมาภิบาล