องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

กองช่าง


นายสมพล ถนัดค้า
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
084-6693894


ว่าง
นายช่างโยธานายธนภูมิ ฮวดเชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธานายอนุชา หมั่นสระเกษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปาน.ส.ภัสรา มูลธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายคมสัน ศรีวิชา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าน.ส.อริสา ณ วิเศษ
คนงานทั่วไปนายอุดม ทองดีนอก
ผู้ช่วยงานประปานายเชาวลิต สุดกระโทก
ผู้ช่วยงานประปา