องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

คู่มือการปฏิบัติงาน
  | 1   

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

คู่มือการเลื่อนระดับ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง