องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลอื่นๆ

๑) ทรัพยากรธรรมชาติ
        องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  มีทรัพยากรธรรมชาติคือ แร่เกลือและป่าไม้ ซึ่งส่วนมากเป็นไม้แดง ไม้เต็ง และไม้รัง ได้มีการอนุรักษ์ป่าไม้ไว้ และจัดกิจกรรมการรณรงค์เกี่ยวกับ การปรับปรุงและฟื้นฟูพัฒนาสภาพป่าไม้เป็นประจำทุกปี

๒)  กลุ่มและองค์กรประชาชนในพื้นที่
กลุ่มออมทรัพย์ / สวัสดิการ / กองทุน    ๓   กลุ่ม    ได้แก่

๑.   กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต    
๒.   กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน   
๓.   กลุ่มส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มอาชีพ   ๙  กลุ่ม    ได้แก่
๑.   กลุ่มเลี้ยงโค – กระบือ    
๒.   กลุ่มแปรรูปอาหาร        
๓.   กลุ่มจักสาน
๔.   กลุ่มสตรีแม่บ้าน        
๕.   กลุ่มเลี้ยงไหม        
๖.   กลุ่มเย็บผ้า
๗.   กลุ่มทำหมอนสม๊อก        
๘.   กลุ่มเลี้ยงสุกร        
๙.   กลุ่มเลี้ยงไก่

ธุรกิจชุมชนโรงสีและร้านค้าชุมชน    ๔    กลุ่ม     ได้แก่
๑.   ร้านค้าชุมชนบ้านดอนยาว        
๒.   ร้านค้าชุมชนบ้านหนองจาน
๓.   ร้านค้าชุมชนบ้านศรีวัฒนา        
๔.  โรงสีข้าว   ๑๘   แห่ง

กลุ่มอาสาสมัคร     ๕      กลุ่ม   ได้แก่
๑.   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน    
๒.   อาสาสมัครพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน
๓.   อาสาสมัครพัฒนาชุมชน        
๔.   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
๕.   ตำรวจชุมชนตำบลดอนยาวใหญ่

กลุ่มเยาวชน     ๒    กลุ่ม  ได้แก่
๑.  กลุ่มเยาวชน    
๒.  ยุวเกษตรกร

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม      ๒    กลุ่ม    ได้แก่
๑.   กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    
๒.   กลุ่มอนุรักษ์ไม้ในสวนป่าสิริกิตต์

กลุ่มอื่น ๆ   ได้แก่
๑.  ธนาคารข้าว     ๑     แห่ง    
๒.   ฌาปนกิจหมู่บ้าน   ๑๑  แห่ง
๓.   ยุ้งฉาง   ๔   แห่ง

แหล่งท่องเที่ยว        -           แห่ง     
โรงงานอุตสาหกรรม       -        แห่ง     
สมาคม,  มูลนิธิ        -          แห่ง     
ร้านค้า / ร้านอาหาร        ๑๓        แห่ง