องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข้อมูลประชากร

จำนวนประชากร   

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  มีประชากรทั้งสิ้น ๓,๕4๘  คน ชาย ๑,๗78  คน และหญิง   ๑,๗70   คน และมีครัวเรือนทั้งหมด  ๘56  ครัวเรือน   (ที่มา :  จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ข้อมูล  ณ  ธันวาคม   ๒๕๕7)