องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

แผนพัฒนาสามปี
  | 1   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง