องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

วัด/โรงเรียน

การศึกษา พื้นที่ อบต.ดอนยาวใหญ่   มีสถานศึกษา ดังนี้
-  โรงเรียนประถมศึกษา/โรงเรียนขยายโอกาส    ๔    แห่ง
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา                    ๑    แห่ง
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    ๒    แห่ง
-  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                ๑๑    แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา พื้นที่ อบต.ดอนยาวใหญ่ มีสถานที่ปฏิบัติกิจทางศาสนา ดังนี้
๑)  วัดบ้านดอนยาว    ตั้งอยู่ที่  บ้านดอนยาว       หมู่ที่  ๓  
๒)  วัดบ้านป่าตะแบง    ตั้งอยู่ที่  บ้านป่าตะแบง     หมู่ที่  ๘
๓)  วัดบ้านหนองนาดี    ตั้งอยู่ที่  บ้านนาดี          หมู่ที่ ๑๐
๔)  ที่พักสงฆ์บ้านสำโรง    ตั้งอยู่ที่  บ้านสำโรง      หมู่ที่  ๙
๕)  สำนักสงฆ์บ้านหินเงิ้ม    ตั้งอยู่ที่  บ้านหินเงิ้ม       หมู่ที่  ๕