องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

งานบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม  พื้นที่ อบต.ดอนยาวใหญ่ มีถนนสายหลักที่ใช้ในการคมนาคม   ดังนี้
    ๑) ถนนสายโนนแดง – โนนตาเถร เป็นถนนลาดยาง ที่เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ถนนมิตรภาพ – หนองคาย และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗ ถนนเจนจบทิศ เป็นถนนที่ใช้ในการเดินทางติดต่อกันระหว่างตำบลกับอำเภอโนนแดง สู่ตัวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอื่นๆ
    ๒) ถนนสายอื่นๆ ในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง และถนนดิน มีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ในฤดูฝนมีน้ำขัง ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร  และอาจเกิดอุบัติเหตุได้    
๓) ถนนมิตรภาพ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒ การคมนาคมขนส่ง ใช้ถนนมิตรภาพ – หนองคาย เดินทางเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา และสู่จังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
    
การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข        -    แห่ง    
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ         ๑๖    ตู้          
สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ        -    
แห่ง    เสาโทรศัพท์        ๒      เสา
จานรับสัญญาณโทรศัพท์    ๓    จุด    ตั้งอยู่ที่    หมู่ที่  ๒, ๑๐ และ ๑๑

การไฟฟ้า พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกพื้นที่ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า     ๗๙๔    ครัวเรือน

แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ อบต.ดอนยาวใหญ่ มีอยู่กระจัดกระจายทั่วไป ประกอบด้วย
-  ลำห้วย          ๒     สาย (ไหลผ่าน ๕ หมู่บ้าน มีชื่อเรียกต่างกันไป)
-  สระน้ำ  หนองน้ำ    ๗    แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-  ฝายน้ำล้น        ๗    แห่ง