องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดอนยาวใหญ่ เดิมการปกครองขึ้นกับตำบลโนนตาเถร สาเหตุที่เรียกว่า “ดอนยาวใหญ่”  เมื่อประมาณ ๒๕๐ ปีมาแล้ว  มีราษฎรอพยพมาจากจังหวัด ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี   ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่บนสันดอนซึ่งยาวประมาณ ๒ กิโลเมตร จึงเรียกบ้านตามลักษณะภูมิประเทศว่า “บ้านดอนยาวใหญ่” เดิมนั้นตำบลโนนตาเถรมีการปกครองขึ้นกับอำเภอบัวใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้ประกาศตั้ง กิ่งอำเภอประทายขึ้น ตำบลโนนตาเถรซึ่งมีบ้านดอนยาวใหญ่รวมอยู่ด้วยได้มาขึ้นการปกครองอยู่กับ กิ่งอำเภอประทายจนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้แต่งตั้งให้เป็นอำเภอประทาย และบ้านดอนยาวใหญ่ได้แยกเป็นตำบลดอนยาวใหญ่เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๓๐ โดยมีหมู่บ้านในการปกครอง ๑๐ หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อประกาศแต่งตั้งกิ่งอำเภอโนนแดงเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๒  ตำบลดอนยาวใหญ่จึงขึ้นการปกครองกับกิ่งอำเภอโนนแดง เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๓๒  โดยมี  นายสวย   นามไพร เป็นกำนันคนแรกของตำบลดอนยาวใหญ่    

ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็น  “สภาตำบลดอนยาวใหญ่” เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ และได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่”  มีผลบังคับเมื่อ ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐