องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ระเบียบ กฎหมาย
  | 1   


พรบ.กำหนดแผนและกระจายอำนาจ 2542


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

พรบ.สภาตำบลและอบต.ปี 2537


เอกสารที่เกี่ยวข้อง