องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

หมู่บ้าน/ชุมชน


การปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ มีการปกครองตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๔   ตอนพิเศษ ๖๔ ง วันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๐  กำหนดเขตการปกครอง ดังนี้

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้ปกครอง

หมายเหตุ

บ้านหนองระหาร

นายบุญมา คิดทำ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑

บ้านหนองน้ำขาว

นายสำรวย แข็งขัน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒

บ้านดอนยาว

นายวิชิต สมนอก

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓

บ้านหนองจาน

นายทวีศักดิ์ สารการ

กำนันตำบลดอนยาวใหญ่

บ้านหินเงิ้ม

นายสุวะสันต์ พะธะนะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕

บ้านศรีวัฒนา

นายประดิษฐ์ มูลอ่อน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖

บ้านหนองเดิ่น

นางอุไร พิมพ์ทอง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

บ้านป่าตะแบง

นายสมศักดิ์ เสือไพรงาม

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘

บ้านสำโรง

นายนรงค์ เที่ยงมน

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙

๑๐

บ้านนาดี

นายอภิชาติ อินทร์นอก

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐

๑๑

บ้านดอนอุดม

นายเสาร์ ไทยธานี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑