องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
  | 1   

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนตามระเบียบ คตง.2546

เอกสารที่เกี่ยวข้อง