องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

แผนยุทธศาสตร์
  | 1   
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2560-2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง