องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง