องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561(ตามรายชื่อ)

ลิงก์ตอบแบบสอบถามฯ   และ QRCode

https://itas.nacc.go.th/go/eit/xzhvja

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง