องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๑ ก่อสร้างท่อระบายน้ำท่อสี่เหลี่ยม บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ ๗ (ฝายกำนันสวย)เอกสารที่เกี่ยวข้อง