องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๑ ก่อสร้างท่อระบายน้ำท่อสี่เหลี่ยม บ้านศรีวัฒนา หมู่ที่ ๖ (หนองสำโรง)เอกสารที่เกี่ยวข้อง