องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินจากบ้านป่าตะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนยาวใหญ่ ถึง บ้านนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง