องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ ปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง