องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๑ ขุดลอกคลองหางตะหลุก บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง