องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๑ โครงการขุดลอกคลองต่องแต่ง บ้านหินเงิ้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง