องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ อบต.ดอนยาวใหญ่ (พ.ศ.2566-2570)เอกสารที่เกี่ยวข้อง