องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕เอกสารที่เกี่ยวข้อง