องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ช่วงบ้านนางสมพร พิมพ์อุบล พร้อมวางท่อ หมู่ ๒เอกสารที่เกี่ยวข้อง