องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑โครงการวางท่อระบายน้ำทางเข้า บ้านหนองจาน หมูที่ ๔ ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดเอกสารที่เกี่ยวข้อง