องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในการดำเนินกิจการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง