องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ระเบียบ กฎหมาย

ระเบียบมท.ว่าด้วยการลาของผถ ผช.ผถ.พ.ศ.2547เอกสารที่เกี่ยวข้อง