องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก๐๑.โครงการขุดลอกคลองโนนกุลา จากทางหลวงชนบท - ถนนมิตรภาพ บ้านหนองระหาร หมู่ ๑เอกสารที่เกี่ยวข้อง