องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ขอความร่วมมือให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคนของอบต.ดอนยาวใหญ่(ตามบัญชีรายชื่อ) ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เข้าไปตอบแบบสอบถามตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 โดยสามารถเข้าตอบแบบสอบสำรวจ แบบ EIT ซึ่งอยู่ในรูปแบบ URL หรือ QR code ด้านล่างนี้ครับ

https://itas.nacc.go.th/go/eit/xzhvjahttps://itas.nacc.go.th/go/eit/xzhvja