องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ระเบียบ กฎหมาย

ระเบียบมท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท.แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2563เอกสารที่เกี่ยวข้อง