องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านนาดี หมูที่ ๑๐ เชื่อมบ้านป่าตะแบงหมู่ที่๘เอกสารที่เกี่ยวข้อง