องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๐๑ ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุกรอบหมู่บ้านต่อจากเดิม บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๔เอกสารที่เกี่ยวข้อง