องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บก.๑ โครงกาก่อสร้างที่จอดรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่เอกสารที่เกี่ยวข้อง