องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

จดหมายข่าว

กิจกรรมงดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติกเอกสารที่เกี่ยวข้อง