องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบ บก.๐๑ โครงการบูรณาการแหล่งท่องเที่ยวทางวั บ้านหินเงิ้ม หมู่ที่๕ ต.ดอนยาวใหญ่เอกสารที่เกี่ยวข้อง