องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี พ.ศ.2563เอกสารที่เกี่ยวข้อง