องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

อบต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมาขอเชิญประชาชนตำบลดอนยาวใหญ่(ตามบัญชีรายชื่อ) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี พ.ศ.2563 สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของอบต.ดอนยาวใหญ่ ท่านสามารถตอบแบบสอบถามได้ทางช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิงก์ข้างล่างนี้ครับ

https://itas.nacc.go.th/go/eit/xzhvja