องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรมประเพณี เด่นดีการศึกษา ล้ำเลิศการสาธารณสุข"

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบ บก.๐๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองระหาร หมู่ที่ ๑เอกสารที่เกี่ยวข้อง